جواب پدر

عطار / الهی نامه / بخش بیست و دوم

پدر در پیش او کرد این حکایت
ز افلاطون یونانی روایت