جواب پدر

عطار / الهی نامه / بخش هشتم

پدر گنج سخن را کرد در باز
پسر را گفت ای جویندهٔ راز