آیینۀ عبرت

بخش اول - از کیومرث تا سربداران

بخش دوم - از اتابکان فارس تا نادرشاه افشار

بخش سوم - از کریم خان زند تا مشروطه

کارنامهٔ زندان

گفتار نخست در عظمت ذات باریتعالی و نقص ادراک بشر

گفتار دوم در خلقت جهان

در مذمت مخدرات و مسکرات

گفتار سوم سبب نظم کتاب

صف ادارهٔ تأمینات و شرح زندان

صف زندان نمرهٔ دو

صف زندان نمرهٔ یک

سبب بنای زندان

تمثیل

حکایت حاج واعظ قزوینی

در نیکامی و بدنامی می گوید

حکایت دیوانه‌ای که سنگ به چاه اندخت

تغییر زندان

در صفت محبس تأمینات

داستان شبی از شب های جوانی

غزل مرادف

خواب دیدن بهار سنائی را

گفتار چهارم در صفت استاد گوید

در فایدهٔ علوم

در صفت شیّادان لفّاظ که با دانستن چند اصطلاح خود را عالم نامیده و درمجالس سخن می گویند

در فضیلت شاگردی کردن

در فواید اختصاص و تقسیم کارها میان مردم دانا

در وظیفه‌شناسی

در وصف باغچهٔ بهار و شرح حال او در خانه

حبس شدن بهار بار دیگر

خطاب به نزدیکان شاه

گفتار پنجم در دین و آیین و صفت وجدان

داستان رفیق بی‌وجدان

در اخلاق و نفوس زنان

دعوت شوهر زن را به کیش وجدان

نیرنگ رفیق طرار در دیدن روی زن یار

درشتی کردن شوهر با زن خود

محشور شدن دو خانواده

در مسافرت کردن شوهر و سپردن خانه و زن خود به‌دست رفیق بدگوهر

حکمت

جعل‌ نامه و گرفتار ساختن مرد بیگناه

غزل در بیان مذهب نوخاستگان

داستان مرد حکیم

داستان حبس مرد حکیم

حکایت مرغ پیر که به دام افتاد

داستان مهندسی که گنج‌خانه ساخت

عاقبت کار وجدان‌فروش و رها شدن رفیق از بند

ا ندرز

آمدن سرمایه‌داری و رفتن دین

پنجمین ماه در زندان

حبس شدن مدیر ناهید در اتاق بهار

شمه‌ای از تاریخ خراسان

حکایت محمود غزنوی

گفتار ششم عزیمت بهار به اصفهان و شرح آن

داستان مسافرت به یزد

قطعه

در شکایت از خالق

سیل در اصفهان

آخر سال

حکایت کسی که با پلنگ دوستی کرد و موشان را بیازرد

گفتار هفتم در سیاست و شرط ریاست

حکایت در بخل و امساک

حکایت پیشوای سمرقند

حکایت جود و بخشش محمود

حکایت اشرف خر

حکایت احمد شاه قاجار و مال اندوختن او

صفت عدالت

در عقل و علم

حکایت گراز

خطاب به دروغگویان مصلح نما

در مذمت ظلم و ظالم

حیونات منقرضه

حکایت عمالقه

حکایت در معنی‌: الناس علی سلوک ملوکهم

در مذمت سرکشی و عیب‌جویی

گفتار هشتم بازگشت به تهران در اردیبهشت ۱۳۱۲

شرح تفتیش کردن مأمورین دولت در راه

شرح ملاقات آیرم رئیس شهربانی

گفتار نهم در تغییر اوضاع

ملاقات دوم با آیرم

تمثیل

داستان کاردار

فرار آیرم از ایران

در ریاست سرپاس مختاری

داستان انقلاب خراسان

در صفت پاسبان

گفتار دهم در صفت زن گوید

در صفت زن خوب

صفت زن بد

در طبیعت زن

گل و پروانه

شعور پنهان و شعور آشکار

خاتمهٔ کتاب شهید بلخی

چهار خطابه

خطابهٔ اول

خطابهٔ دوم

خطابهٔ سوم

خطابهٔ چهارم

مذمت مگس (ذوبحرین)

ای مگس!

داستان «‌خرفستر»

خانه را پاک دار تا مگس نیاید

دل مادر

دل مادر

عروسی

شکوهٔ عروس از مادر شوهر!

وادی‌ السباع

افکندن مادر به وادی‌السباع

دیدار سواری ز پیر زال در بیشه

بانگ هاتف

خاتمه

جنگ تهمورث با دیوها

خطاب به زن

زمین‌

رهنمون‌

جنگ دیو و آدمی‌زاد

تدبیر پری بانو

پیام بانو به تهمورث

گفتن حدیث عشق پریزاد

پاسخ شاه به پیام پری‌بانو

شگفتی تهمورث از دیدن کنیزان

در وصف کاخ پری‌بانو

ارمغان بهار

نظم‌اندرزهای «آذرپاد مارسپندان» از پهلوی به پارسی، در تابستان ۱۳۱۲

آیین زرتشت

به نام یزدان - این (‌است) اندرز انوشک روان اتروپات مارسپندان

فقرۀ ۱

فقرۀ ۲

فقرۀ ۳

فقرۀ ۴

فقرۀ ۵

فقرۀ ۶

فقرۀ ۷

فقرۀ ۸

فقرۀ ۹

فقرۀ ۱۰

فقرۀ ۱۱

فقرۀ ۱۲

فقرۀ ۱۳

فقرۀ ۱۴، ۱۵

فقرۀ ۱۶

فقرۀ ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰

فقرۀ ۲۱

فقرۀ ۲۲

فقرۀ ۲۳

فقرۀ ۲۴

فقرۀ ۲۵

فقرۀ ۲۶

فقرۀ ۲۷

فقرۀ ۲۸، ۲۹

فقرۀ ۳۰

فقرۀ ۳۱

فقرۀ ۳۲

فقرۀ ۳۳‌

فقرۀ ۳۴

فقرۀ ۳۵‌

فقرۀ ۳۶

فقرۀ ۳۷

فقرۀ ۳۸

فقرۀ ۳۹

فقرۀ ۴۰

فقرۀ ۴۱

فقرۀ ۴۲

فقرۀ ۴۳

فقرۀ ۴۴

فقرۀ ۴۵‌

فقرۀ ۴۶

فقرۀ ۴۷

فقرۀ ۴۸‌

فقرۀ ۴۹

فقرۀ ۵۰

فقرۀ ۵۱، ۵۲

فقرۀ ۵۳

فقرۀ ۵۴

فقرۀ ۵۵

فقرۀ ۵۶

فقرۀ ۵۷

فقرۀ ۵۸

فقرۀ ۵۹

فقرۀ ۶۰

فقرۀ ۶۱

فقرۀ ۶۲، ۶۳، ۶۴

فقرۀ ۶۵

فقرۀ ۶۶

فقرۀ ۶۷

فقرۀ ۶۸

فقرۀ ۶۹

فقرۀ ۷۰

فقرۀ ۷۱

فقرۀ ۷۲، ۷۳

فقرۀ ۷۴

فقرۀ ۷۵

فقرۀ ۷۶، ۷۷، ۷۸

فقرۀ ۷۹

فقرۀ ۸۰

فقرۀ ۸۱

فقرۀ ۸۲

فقرۀ ۸۳

فقرۀ ۸۴

فقرۀ ۸۵

فقرۀ ۸۶

فقرۀ ۸۷

فقرۀ ۸۸

فقرۀ ۸۹

فقرۀ ۹۰

فقرۀ ۹۱

فقرۀ ۹۲

فقرۀ ۹۳

فقرۀ ۹۴

فقرۀ ۹۵

فقرۀ ۹۶

فقرۀ ۹۷

فقرۀ ۹۸

فقرۀ ۹۹

فقرۀ ۱۰۰

فقرۀ ۱۰۱

فقرۀ ۱۰۲

فقرۀ ۱۰۳

فقرۀ ۱۰۴

فقرۀ ۱۰۵

فقرۀ ۱۰۶

فقرۀ ۱۰۷

فقرۀ ۱۰۸

فقرۀ ۱۰۹

فقرۀ ۱۱۰

فقرۀ ۱۱۱

فقرۀ ۱۱۲

فقرۀ ۱۱۳

فقرۀ ۱۱۴

فقرۀ ۱۱۵

فقرۀ ۱۱۶

فقرۀ ۱۱۷

فقرۀ ۱۱۸

فقرۀ ۱۱۹ تا ۱۴۸

فقرۀ ۱۴۹

فقرۀ ۱۵۰، ۱۵۱

فقرۀ ۱۵۲

فقرۀ ۱۵۳

فقرۀ ۱۵۴

سی‌روزهٔ آذرباد مارسپندان (از فقره ۱۱۹ تا فقرهٔ ۱۴۸)

اینک منظومهٔ سی ‌روزهٔ آذ‌ر پاد مارسپندان