بوستان

در نیایش خداوند

سر آغاز

فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

در سبب نظم کتاب

ابوبکر بن سعد بن زنگی

محمد بن سعد بن ابوبکر

حکایت

باب اول در عدل و تدبیر و رای

سر آغاز

حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست

گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان

در معنی شفقت بر حال رعیت

حکایت در شناختن دوست و دشمن را

گفتار اندر نظر در حق رعیت مظلوم

هم در این معنی

حکایت در معنی شفقت

حکایت اتابک تکله

حکایت ملک روم با دانشمند

حکایت مرزبان ستمگار با زاهد

گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان

حکایت در معنی رحمت با ناتوانان در حال توانایی

حکایت

اندر معنی عدل و ظلم و ثمرهٔ آن

حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان

صفت جمعیت اوقات درویشان راضی

حکایت عابد و استخوان پوسیده

گفتار اندر نکوکاری و بد کاری و عاقبت آنها

حکایت شحنه مردم آزار

حکایت حجاج یوسف

در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان

حکایت در این معنی

گفتار اندر بی‌وفائی دنیا

در تغیر روزگار و انتقال مملکت

حکایت قزل ارسلان با دانشمند

حکایت

حکایت پادشاه غور با روستایی

حکایت مأمون با کنیزک

حکایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر

حکایت زورآزمای تنگدست

حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد

گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکر کشی

گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده

گفتار اندر دلداری هنرمندان

گفتار اندر حذر کردن از دشمنان

گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر

گفتار اندر ملاطفت با دشمن از روی عاقبت اندیشی

گفتار اندر حذر از دشمنی که در طاعت آید

گفتار اندر پوشیدن راز خویش

باب دوم در احسان

سر آغاز

گفتار اندر نواخت ضعیفان

حکایت ابراهیم علیه‌السلام

گفتار اندر احسان با نیک و بد

حکایت عابد با شوخ دیده

حکایت ممسک و فرزند ناخلف

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت کرم مردان صاحبدل

حکایت

گفتار اندر گردش روزگار

حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت

حکایت

گفتار اندر ثمره جوانمردی

حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان

حکایت درویش با روباه

حکایت

حکایت حاتم طائی و صفت جوانمردی او

حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزاد مردی

حکایت دختر حاتم در روزگار پیغمبر(ص)

حکایت حاتم طائی

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت پدر بخیل و پسر لاابالی

حکایت

حکایت در معنی ثمرات نکوکاری در آخرت

حکایت

باب سوم در عشق و مستی و شور

سر آغاز

تقریر عشق مجازی و قوت آن

در محبت روحانی

حکایت در معنی تحمل محب صادق

حکایت در معنی اهل محبت

حکایت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق

حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن

حکایت صبر و ثبات روندگان

حکایت

حکایت

حکایت در صبر بر جفای آن که از او صبر نتوان کرد

حکایت

حکایت در معنی استیلای عشق بر عقل

حکایت در معنی عزت محبوب در نظر محب

حکایت مجنون و صدق محبت او

حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز

حکایت

گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری

حکایت دهقان در لشکر سلطان

حکایت

حکایت صاحب نظر پارسا

گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن

حکایت

حکایت پروانه و صدق محبت او

مخاطبه شمع و پروانه

باب چهارم در تواضع

سر آغاز

حکایت در این معنی

حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت

حکایت بایزید بسطامی

حکایت عیسی (ع) و عابد و ناپارسا

حکایت دانشمند

حکایت توبه کردن ملک زادهٔ گنجه

حکایت

حکایت در معنی تواضع نیکمردان

حکایت در معنی عزت نفس مردان

حکایت خواجه نیکوکار و بنده نافرمان

حکایت معروف کرخی و مسافر رنجور

حکایت در معنی سفاهت نااهلان

حکایت

حکایت در محرومی خویشتن بینان

حکایت

حکایت در معنی تواضع و نیازمندی

حکایت حاتم اصم

حکایت زاهد تبریزی

حکایت در معنی احتمال از دشمن از بهر دوست

حکایت لقمان حکیم

حکایت جنید و سیرت او در تواضع

حکایت زاهد و بربط زن

حکایت صبر مردان بر جفا

حکایت امیرالمومنین علی (ع) و سیرت پاک او

حکایت

حکایت

حکایت ذوالنون مصری

باب پنجم در رضا

سر آغاز

حکایت

حکایت تیرانداز اردبیلی

حکایت طبیب و کرد

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مرد درویش و همسایهٔ توانگر

حکایت

حکایت کرکس با زغن

حکایت

مثل

گفتار اندر اخلاص و برکت آن و ریا و آفت آن

حکایت

حکایت

باب ششم در قناعت

سر آغاز

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت در مذلت بسیار خوردن

حکایت

حکایت در عزت قناعت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت

حکایت

حکایت

گفتار در صبر بر ناتوانی به امید بهی

حکایت در معنی آسانی پس از دشواری

باب هفتم در عالم تربیت

سر آغاز

گفتار اندر فضیلت خاموشی

حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار

حکایت در معنی سلامت جاهل در خاموشی

حکایت

حکایت عضد و مرغان خوش آواز

حکایت

حکایت

حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی

حکایت در خاصیت پرده پوشی و سلامت خاموشی

گفتار اندر غیبت و خللهایی که از وی صادر شود

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت روزه در حال طفولیت

حکایت

گفتار اندر کسانی که غیبت ایشان روا باشد

حکایت دزد و سیستانی

حکایت اندر نکوهش غمازی و مذلت غمازان

حکایت فریدون و وزیر و غماز

گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان

حکایت

گفتار اندر پروردن فرزندان

حکایت

گفتار اندر پرهیز کردن از صحبت احداث

حکایت

حکایت درویش صاحب نظر و بقراط حکیم

گفتار اندر سلامت گوشه‌نشینی و صبر بر ایذاء خلق

حکایت

باب هشتم در شکر بر عافیت

سر آغاز

حکایت

گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکیب خلقت انسان

حکایت اندر معنی شکر منعم

گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها

گفتار اندر بخشایش بر ناتوانان و شکر نعمت حق در توانایی

حکایت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

نظر در اسباب وجود عالم

در سابقهٔ حکم ازل و توفیق خیر

حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان

باب نهم در توبه و راه صواب

سر آغاز

حکایت پیرمرد و تحسر او بر روزگار جوانی

حکایت

گفتار اندر غنیمت شمردن جوانی پیش از پیری

حکایت در معنی ادراک پیش از فوت

حکایت

حکایت در معنی بیداری از خواب غفلت

حکایت

حکایت عداوت در میان دو شخص

حکایت

موعظه و تنبیه

حکایت در عالم طفولیت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مست خرمن سوز

حکایت

حکایت زلیخا با یوسف (ع)

مثل

حکایت سفر حبشه

حکایت

حکایت

باب دهم در مناجات و ختم کتاب

سرآغاز

حکایت

حکایت بت پرست نیازمند

حکایت