منطق‌العشاق

منطق‌العشاق

سر آغاز

در احوال خویش و صفت ممدوح

در دعای ممدوح خداوند زاده

در مذمت روزگار

در مناجات

آغاز ده نامه

نامهٔ اول از زبان عاشق به معشوق

غزل

مثنوی

آگاه شدن معشوق از حال عاشق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ دوم از زبان عاشق به معشوق

غزل

فرد

رسیدن نامهٔ معشوق به عاشق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامه سوم از زبان عاشق به معشوق

غزل

فرد

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمای سخن

نامهٔ چهارم از زبان معشوق به عاشق

غزل

فرد

شنیدن عاشق سخن معشوق را

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ پنجم از زبان عاشق به معشوق

غزل

مثنوی

شنیدن معشوق سخن عاشق را

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامه ششم از زبان معشوق به عاشق

غزل

مثنوی

شنیدن عاشق سخن معشوق را

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ هفتم از زبان عاشق به معشوق

غزل

مثنوی

شنیدن معشوق سخن عاشق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ هشتم از زبان معشوق به عاشق

غزل

فرد

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ نهم از زبان عاشق به معشوق

غزل

فرد

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

نامهٔ دهم از زبان معشوق به عاشق

غزل

مثنوی

شنیدن عاشق سخن معشوق را

خلاصهٔ سخن

حکایت

تمامی سخن

در خاتمت کتاب