مرا جویی و از من دور مانی
چو دل گرمی کنم رنجور مانی