نشاید در تو پیوستن به یاری
نباید کرد با تو دوستداری