به بوی وصل بودم شادمانه
چه دانستم که خواهد بودیا نه؟