برآرم دست تا رویت به غارت
بچینم گل، نیندیشم ز خارت