ترانه‌های خیام (صادق هدایت)

راز آفرینش [ ۱۵-۱]

رباعی ۱

رباعی ۲

رباعی ۳

رباعی ۴

رباعی ۵

رباعی ۶

رباعی ۷

رباعی ۸

رباعی ۹

رباعی ۱۰

رباعی ۱۱

رباعی ۱۲

رباعی ۱۳

رباعی ۱۴

رباعی ۱۵

ترانه‌های خیام (صادق هدایت)

مقدمه

خیام فیلسوف

خیام شاعر

درد زندگی [۲۵-۱۶]

رباعی ۱۶

رباعی ۱۷

رباعی ۱۸

رباعی ۱۹

رباعی ۲۰

رباعی ۲۱

رباعی ۲۲

رباعی ۲۳

رباعی ۲۴

رباعی ۲۵

از ازل نوشته [۳۴-۲۶]

رباعی ۲۶

رباعی ۲۷

رباعی ۲۸

رباعی ۲۹

رباعی ۳۰

رباعی ۳۱

رباعی ۳۲

رباعی ۳۳

رباعی ۳۴

گردش دوران [۵۶-۳۵]

رباعی ۳۵

رباعی ۳۶

رباعی ۳۷

رباعی ۳۸

رباعی ۳۹

رباعی ۴۰

رباعی ۴۱

رباعی ۴۲

رباعی ۴۳

رباعی ۴۴

رباعی ۴۵

رباعی ۴۶

رباعی ۴۷

رباعی ۴۸

رباعی ۴۹

رباعی ۵۰

رباعی ۵۱

رباعی ۵۲

رباعی ۵۳

رباعی ۵۴

رباعی ۵۵

رباعی ۵۶

ذرات گردنده [۷۳-۵۷]

رباعی ۵۷

رباعی ۵۸

رباعی ۵۹

رباعی ۶۰

رباعی ۶۱

رباعی ۶۲

رباعی ۶۳

رباعی ۶۴

رباعی ۶۵

رباعی ۶۶

رباعی ۶۷

رباعی ۶۸

رباعی ۶۹

رباعی ۷۰

رباعی ۷۱

رباعی ۷۲

رباعی ۷۳

هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴]

رباعی ۷۴

رباعی ۷۵

رباعی ۷۶

رباعی ۷۷

رباعی ۷۸

رباعی ۷۹

رباعی ۸۰

رباعی ۸۱

رباعی ۸۲

رباعی ۸۳

رباعی ۸۴

رباعی ۸۵

رباعی ۸۶

رباعی ۸۷

رباعی ۸۸

رباعی ۸۹

رباعی ۹۰

رباعی ۹۱

رباعی ۹۲

رباعی ۹۳

رباعی ۹۴

رباعی ۹۵

رباعی ۹۶

رباعی ۹۷

رباعی ۹۸

رباعی ۹۹

رباعی ۱۰۰

هیچ است [۱۰۷-۱۰۱]

رباعی ۱۰۱

رباعی ۱۰۲

رباعی ۱۰۳

رباعی ۱۰۴

رباعی ۱۰۵

رباعی ۱۰۶

رباعی ۱۰۷

دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸]

رباعی ۱۰۸

رباعی ۱۰۹

رباعی ۱۱۰

رباعی ۱۱۱

رباعی ۱۱۲

رباعی ۱۱۳

رباعی ۱۱۴

رباعی ۱۱۵

رباعی ۱۱۶

رباعی ۱۱۷

رباعی ۱۱۸

رباعی ۱۱۹

رباعی ۱۲۰

رباعی ۱۲۱

رباعی ۱۲۲

رباعی ۱۲۳

رباعی ۱۲۴

رباعی ۱۲۵

رباعی ۱۲۶

رباعی ۱۲۷

رباعی ۱۲۸

رباعی ۱۲۹

رباعی ۱۳۰

رباعی ۱۳۱

رباعی ۱۳۲

رباعی ۱۳۳

رباعی ۱۳۴

رباعی ۱۳۵

رباعی ۱۳۶

رباعی ۱۳۷

رباعی ۱۳۸

رباعی ۱۳۹

رباعی ۱۴۰

رباعی ۱۴۱

رباعی ۱۴۲

رباعی ۱۴۳