پندنامه

پندنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعمت سید المرسلین

در فضیلت ائمۀ دین

در مناجات

در بیان مخالفت نفس اماره

در بیان فواید خاموشی

در بیان صفت اهل ایمان و در عمل خالص

در بیان اصل ایمان

در سیرت ملوک

در صفت علامتهای بزرگی

در بیان چارچیز که اندر خطر بود

در بیان نیک بختی

در بیان سبب عافیت

در تواضع و صحبت درویشان

در صفت بدبختی

در صفت ریاضت نفس و ترک دنیا

در صفت مجاهد نفس

در صفت فقر و صبر

در بیان تواضع و ترک تکلف

در بیان علامتهای ابلهی

در بیان عاقبت اندیشی

در بیان چارچیز که صاحب عقل و دانش را ازینها دور باید بود

در صنعت رستگاری

در صفت ذکر الله تعالی

در بیان چار خصلت که مردم را نیکوست

در صفت اخلاق ذمیمه

در علامات مدبر

در بیان آنکه حقیر داشتن نباید

در بیان چارچیز که چارچیز دیگر را می‬زاید

در چارچیز که کم بقا دارد

در بیان چارچیز که از چار چیز دیگر تمام باشد

در بیان چار چیز که بازگردانیدن آنها محالست

در صفت چارچیز که از چارچیز دیگر می‬آید

در بیان حاصل شدن چارچیز از چارچیز

در بیان چارچیز که آدمی را شکست آرد

در بیان چارچیز که از خطاهاست

در بیان چارچیز که از عطاهای خداست

در بیان چارچیز که عمر را زیاد کند

در بیان پنج چیز که عمر از او بکاهد

در بیان پنج چیز که آبروی را بریزد

در بیان پنج چیز که آب روی از آن می‬افزاید

نصایح

در بیان آن که از دو کس احتراز می‬باید کرد

در بیان آنکه خواری آورد

در بیان شش چیز که بکار آید

در صفت پنج کس که پنج چیز از ایشان نیاید

در بیان اهل سعادت

در بیان رستگاری

در بیان چهار چیز که از کرامات حق است

در چار خصلت که ترک کردن می‬باید

در بیان بی وفای جهان

در بیان معرفت الله

در بیان ورع

در بیان فواید خدمت

در بیان تعظیم مهمان

در بیان علامتهای احمق

در صفت علامتهای فاسق

در بیان علامات شقی

در بیان علامتهای بخیل

در بیان حاجت خواستن

در بیان قناعت

در بیان سخاوت

در بیان چار خصلت که کارهای شیطان است

در علامتهای سخت دل

در بیان علامتهای منافق

در بیان علامتهای متقی

در علامتهای اهل جنت

در بیان صدقه دادن

در نصایح

در بیان صبر

در بیان تجرید و تفرید

در فواید صحبت صالحان و اجتناب اهل ظلم

در بیان آن کس که دوستی را نشاید

در بیان رعایت یتیم ونصایح دیگر

در بیان صلۀ رحم و زیارت خویشاوندان

در بیان فتوت

در بیان فقر و صحبت درویشان

در بیان انتباه از غفلت

خاتمه الکتاب