گرشاسپ‌نامه

گرشاسپ‌نامه

آغاز

در نعت نبی علیه السلام

در ستایش دین گوید

در نکوهیدن جهان گوید

در صفت آسمان گوید

در صفت طبایع چهارگانه گوید

در ستایش مردم گوید

در صفت جان و تن گوید

در سبب گفتن قصه گوید

در ستایش شاه بودلف گوید

در مردانگی گرشاسب گوید

آغاز داستان

تزویج دختر شاه زابل با جمشید

ملامت کردن پدر دختر خویش را

در مولود پسر جمشید گوید

پادشاهی شیدسب و جنگ کابل

در مولود پهلوان گرشاسب گوید

آمدن ضحاک به مهمانی اثرط و دیدن گرشاسب را

هنرها نمودن گرشاسب پیش ضحاک

ترسانیدن گرشاسب از جادوی

رزم پهلوان گرشاسب با اژدها و کشتن اژدها

خبر فرستادن کرشاسب پیش پدر

حدیث بهو که با مهراج عاصی شد و خبر یافتن ضحاک

نامه ضحاک به اثرط و خواندن پهلوان گرشاسب را

پند دادن اثرط گرشاسب را

رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

جنگ گرشاسب با ببر ژیان

نامه فرستادن گرشاسب به نزد بهو

جنگ اول گرشاسب با لشکر بهو

جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

پیغام بهو به نزدیک گرشاسب

پاسخ گرشاسب به نزد بهو

رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

رزم چهارم گرشاسب با هندوان

قصه زنگی با پهلوان گرشاسب

پاسخ دادن بهو مهراج را

رفتن گرشاسب به زمین سرندیب

خبر یافتن پسر بهو از کار پدر

برگشتن پسر بهو به زنگبار

رفتن مهراج با گرشاسب

دیدن گرشاسب برهمن را

دیگر پرسش گرشاسب از برهمن

دیگر پرسش گرشاسب از سرشت جهان

نکوهش مذهب دهریان

در مذهب فلاسفه گوید

پرسش های دیگر از برهمن

پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

گشتن گرشاسب با مهراج گرد هند

صفت جزیره دیگر

آمدن گرشاسب به جزیره هرنج

دیگر جزیره که آن رامنی خوانند

شگفتی جزیره هر دو زور و خوشی هوا و زمین

شگفتی دیگر جزیره

شگفتی دیگر جزیره

صفت جزیره اسکونه

به کشتی نشستن

شگفتی دیگر جزیره که کرگدن داشت

آمدن گرشاسب به جزیره هدکیر

صفت جریزه دیو مردمان

جنگ گرشاسب با اژدها و شگفتی ماهی وال

شگفتی جزیره ای که استرنگ داشت

شگفتی جزیره ای که مردم سربینی بریده داشت

شگفتی جزیره درخت واق واق

شگفتی جزیره قالون و جنگ گرشاسب با سگسار

دیدن گرشاسب دخمه سیامک را

شگفتی جزیرۀ بند آب

شگفتی جزیرۀ تاملی

شگفتی جزیرۀ رونده

بیرون شدن گرشاسب

صفت بت معلق در هوا

درختی که هفت گونه بارش بود

شگفتی دیگر بتخانه ها

صفت حلالزاده و حرامزاده و دیگر شگفتی ها

بازگشت گرشاسب و صفت خواسته

بازگشت گرشاسب از هند به ایران

داستان شاه روم و دخترش

در صفت سفر

رفتن گرشاسب به شام

آمدن دختر قیصر به دیدار گرشاسب

رفتن گرشاسب به درگاه شاه روم و کمان کشیدن

وصف بیابان و رزم گر شاسب با زنگی

ساختن شهر زرنج

جنگ نوشیار با انبارسی

جنگ شاه کابل با زابلیان وشکسته شدن اثرط

نامه ی اثرط به گرشاسب

جنگ اثرط با شاه کابل

رسیدن گرشاسب به یاری اثرط و شبیخون او

آمدن گرشاسب به بتخانه ی سوبهار

نشستن گرشاسب بر تخت کابل

پند دادن اثرط گرشاسب را

رفتن گرشاسب به ساختن سیستان و اتمام آن

آمدن ضحاک به دیدن گرشاسب و صفت نخچیرگاه

رفتن گرشاسب به جنگ شاه لاقطه و دیدن شگفتی ها

رزم گرشاسب با منهراس

رسیدن گرشاسب به جزیره قاقره

آگاهی شاه قیروان از رسیدن گرشاسب

جنگ در شب ماهتاب

نامه گرشاسب به شاه قیروان

برون آوردن شاه قیروان لشگر به جنگ

بازگشتن گرشاسب و دیدن شگفتی‌ها

رسیدن گرشاسب به قرطبه

دیدن گرشاسب بر همن رومی را و پرسیدن ازو

پرسش دیگر از جان

پرسشی دیگر از برهمن

رسیدن گرشاسب به میل سنگ

پذیره شدن شاه روم گرشاسب را

بازگشت گرشاسب به ایران

سپری شدن روزگار اثرط

پادشاهی فریدون و نامه فرستادن گرشاسب

رفتن گرشاسب با نریمان به توران

صفت رود

نامه گرشاسب به خاقان

قصه خاقان با برادرزاده

جنگ نریمان با تکین‌تاش

رفتن گرشاسب به جنگ فغفور و دیدن شگفتی‌ها

پند دادن گرشاسب نریمان را

رفتن نریمان به توران و دیدن شگفتی‌ها

نامه گرشاسب به فغفور چین

جنگ نریمان با پسر فغفور چین

آگه شدن فغفور از کشتن پسر

داستان قباد

رفتن نریمان به شهر فغنشور

خبر یافتن فغفور از کشتن جرماس و قلا

رزم گرشاسب با سالار فغفور

جادویی کردن ترکان بر ایرانیان

داستان دهقان توانگر

آمدن فغفور به جنگ نریمان

رسیدن گرشاسب به نزد نریمان و گرفتاری فغفور

نامه گرشاسب به نزد فریدون

خبر یافتن فریدون از آمدن نریمان

پاسخ نامه گرشاسب از فریدون

خواهش نریمان از شاه افریدون و زن خواستن او ص ۳۷۵

زادن سام نریمان

داستان قباد کاوه

داستان گرشاسب با شاه طنجه

رزم دیگر گرشاسب با شاه طنجه

جنگ دیگر گرشاسب با شاه طنجه

گردیدن گرشاسب و عجایب دیدن

باز گشت گرشاسب به ایران ص۳۹۸

سپری شدن روزگار گرشاسب

پند دادن گرشاسب نریمان را

وفات گرشاسب و مویه بر او

خبر یافتن فریدون از مرگ گرشاسب

در خاتمت کتاب