جام جم

جام جم

سر آغاز

مناجات

در آداب التماس

در نعت رسول

ضراعت در صورت قسم

در ستایش خرد

در تسبیح فلک

در ستایش سلطان ابو سعید

تمامی این ستایش بر سبیل اشتراک

در ستایش خواجه غیاث‌الدین

در صفت سرای معمور

در صفت مسجد

در صفت خانقاه و مدرسه

در حسب حال خود گوید

در تخلص به اسم خواجه غیاث‌الدین

در طامات

در غزل

سال از حقیقت کاینات

در صفت علم

در مضمون این کتاب

در قسمت کتاب

دور اول در مبدا آفرینش

در ترتیب ظهور موالید ثلاثه اول در صفت معدن

در تکوین نباتات و اشجار

در ظهور حیوان

در وجود نوع انسان

در جلوات حال شخص بعد از ولادت

صفت تاثیر اجرام سماوی در عالم کون و فساد

در آثار علوی

در خواص نفس قدسی و دلایل حرکات و علامات اجزای بدن

در شرف بنیت انسان به صورت و معنی بر دیگر مخلوقات

ذبابهٔ این فصل در سری چند مرموز

دوم در کیفیت معاش جمهور و درآن چند بند سخنست اول در معاش اهل دنیا

در نصیحت ملوک به عدل

حکایت

در باب ظلمه و ظلم

در ملازمت پادشاه و شرایط بندگی

در منع تبختر و طیش

در منع شراب و بنک و مستی

در آداب می خوردن

در ترتیب منزل و اساس آن

در شرایط عمارت کردن

در منع اسراف

در تناکح و توالد

در حالات زنان بد

حکایت

در نصیحت زنان بد

حکایت

در تحریص بر کم راندن شهوت و احتیاط در توالد و تناسل

در تربیت اولاد

حکایت

در تاثیر پرورش و وخامت عاقبت خود رویی

در شفقت بر زیر دستان

حکایت

در مذمت بخل و بخیلان

در بیرونقی شعر و کساد آن

در شرایط دوستی و وفا

حکایت

در صفت فتوت و مردی

در فتوت داران به دروغ

حکایت

در تحریص بر محافظت فرزندان از شر ناپاکان

در حال پیشه کاران راست کردار

در کسب علم و شرف علما

حکایت

در صفت طلب علم

درنکوهش فقهای دون

در حال قضاة و قضا

حکایت

در آداب وعظ

در راستی

در حکمت

در سپاس حقوقی چند واجب

در سفر و فواید آن

در حضور دل و احیای نفس

سخنی چند بر سبیل موعظه

در بیوفایی جهان و خرسندی بحکم قضا

باب دوم در معاش و احوال آخرت و در آن چند سخنست اول در جد و جهد و توجه اصلی

حکایت

در طلب مرشد

در صفت شیخ مرشد

در باب توبه

در خرقه دادن

حکایت

در تلقین ذکر

در سر کلمهٔ شهادت

در معنی خلوت

در آداب مریدی

حکایت

در ترک و تجرید

در فایدهٔ جوع

در فضیلت بی‌خوابی

در خاصیت گوشه گرفتن

در صفت خاموشی

در زهد

در اخلاص

در صفت زرق و ریا و ارباب آن

در توکل

در صبرو تسلیم

در ستایش اهل رضا و خرسندی

در خطر مخلصان و نازکی آداب عبودیت و وقت آزمایش‌های حق سبحانه

مثال

در شکر

در مرتبهٔ عقل و جان

در معنی دل

در تحقیق دل و نفس به مذهب اهل سلوک

در عشق

در معنی سماع

در صفت عارف و عرفان

در توحید

در تحقیق زیارت قبور

در تصدیق کرامات اولیا

در حقیقت اجابت دعا

در صفت ارشاد پیر

در شرح حال اهل زرق و تلبیس

در منع تقلید

دور سوم در شرح معاد خلایق و احوال آخرت

در سبب مرگ طبیعی

در ذکر معاد و تجرد کلی

در تدبیر این سفر

در عروج روح به عالم اصلی

حکایت

درتحقیق وصول عرفی

در بیان علومی که همراه نفس شوند

درصفت بهشت و مراتب آن

حکایت

در معارج ارواح و ابدان و عذاب ایشان

خطاب به خواجه غیاث‌الدین محمد

در معذرت و فروتنی خود و تاریخ کتاب

در اعتقاد خود گوید

دعا و ختم کتاب