هیلاج نامه

هیلاج نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعت حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله

در معراج حضرت خاتم صلی الله علیه و آله

در مناقب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه

در مناقب حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السلام

در اسرار عشق الهی فرماید

در اسرار عشق و نموداری هیلاج فرماید

در سؤال کردن از هیلاج و جواب دادن او را

جواب دادن منصور شیخ جنید را از حالات

در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

جواب منصور در خطاب حق سبحانه و تعالی

در نموداری اعیان و خورشید جان فرماید

در نموداری جان در اعیان فرماید

در اعیان جان و در اعیان آن فرماید

در کشف اسرار حق عزو جل

در حقایق و توحید کل فرماید

در ذات و صفات و عین الیقین فرماید

در بیخودی و مستی و کشف ذات فرماید

هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

در سلوک و وصول فرماید

در گوهر عقل و عشق گوید

در نموداری عشق به هر انواع گوید

در معنی وسقاهم ربهم شراباً طهورا فرماید

در آنچه شریعت و حقیقت مراد یکی است

در کشف حجاب و وصول دوست

در نموداری یقین میان جان ودل و فرق در میان اینها

قال النبی صلی الله علیه و آله موتواقبل ان تموتوا

در خلوت و عزلت ودیدار الوهیت گوید

در هدایت یافتن در شریعت فرماید

در اسرار دل و تفسیر قرآن مجید گوید

حکایت

در صفت دل و اسرار توحید و حقایق فرماید

در حقیقت سرّ منصورو دریافتن اعیان گوید

سؤال کردن شبلی از منصور

جواب دادن منصور شبلی را

سؤال دیگر شبلی از منصور

جواب دادن منصور شبلی را

در کشف اسرار و توحید کل گوید

سؤال کردن سلطان بایزید از منصور از جان و جانان

جواب گفتن منصور سلطان بایزید را قدس سره

در نموداری سر توحید به هر نوع

در نموداری سر توحید حقیقت

جواب دادن منصور بایزید را

در اسرار گفتن منصور بر سر دار

سخن گفتن شیخ جنید و شیخ کبیر در کار منصور

جواب دادن شیخ کبیر مر شیخ جنید (قس) را

راز گفتن شیخ کبیر پاسخ جنید از کار منصور

نکوهش کردن جاهل منصور را

جواب دادن منصور مدعی را

جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

در عین العیان توحید گوید

سؤال کردن شیخ جنید ازمنصور در حقیقت شرع

جواب منصور شیخ جنید را (قس)

تحسین کردن جنید منصور را در اسرار عشق

سخن گفتن منصور با شیخ کبیر قدس سره

اسرارگفتن منصور با شیخ کبیر در اعیان

در سر صفات بعیان عین الیقین فرماید

راز گفتن شیخ کبیر با شیخ جنید(قس) از هواداری منصور

جواب دادن جنید شیخ کبیر را درنموداری منصور

اسرارگفتن عبدالسلام درحضور منصور

اسرار گفتن عبدالسلام با شیخ جنید از حقیقت منصور

پرسیدن عبدالسلام از حقیقت منصور

جواب دادن شیخ جنید عبدالسلام را

پرسیدن عبدالسلام ازخضر از سرّ منصور

در نموداری شیخ کبیر با منصور

سخن گفتن شیخ کبیر با منصور از نموداری قصاص

شیخ فریدالدین عطار قدس سره درنموداری خود و اسرار منصور فرماید

حکایت منصور و ختم کتاب