شمارهٔ ۱۰۸

گر کس بودی که زی توام بفگندی
خویشتن اندر نهادمی به فلاخن