شمارهٔ ۱۰۹

میلاو منی، ای فغ واستاد توام من
پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه بستان