شمارهٔ ۱۱۰

بسی خسرو نامور پیش ازین
شدستند زی ساری و ساریان