شمارهٔ ۱۰۷

گر همه نعمت یک روز به ما بخشد
ننهد منت بر ما و پذیرد هن