شمارهٔ ۶۶

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

در بند خیال غیر یک ذرّه مباش
در بحر ز خویش گم شو و قطره مباش
عالم همه آینهست و حق روی درو
تو روی نگر، به آینه غرّه مباش