شمارهٔ ۶۵

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

گرچه دل تو زین همه غم تنگ شود
غم کش که ز غم مرد به فرهنگ شود
میرنج درین حبس بلا از صد رنگ
تا آنگاهت که جمله یک رنگ شود