شمارهٔ ۶۷

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

تا کی خود را ز پای و سراندیشی
پیش و پس و زیر و هم زبر اندیشی
چون جمله یکیست هرچه میبینی تو
مشرک باشی گر دگری بر اندیشی