رباعی شمارهٔ ۶۱

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

یک عالم از آب و گل بپرداخته‌اند
خود را به میان ما در انداخته‌اند
خود گویند راز و خود می‌شنوند
زین آب و گلی بهانه بر ساخته‌اند