رباعی شمارهٔ ۶۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در سابقه چون قرار عالم دادند
مانا که نه بر مراد آدم دادند
زان قاعده و قرار، کان دور افتاد
نی بیش به کس دهند و نی کم دادند