رباعی شمارهٔ ۶۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

زان پیش که این چرخ معلا کردند
وز آب و گل این نقش معما کردند
جامی ز می عشق تو بر ما کردند
صبر و خرد ما همه یغما کردند