رباعی شمارهٔ ۶۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

بی روی تو عاشقت رخ گل چه کند؟
بی بوی خوشت به بوی سنبل چه کند؟
آن کس که ز جام عشق تو سرمست است
انصاف بده، به مستی مل چه کند؟