رباعی شمارهٔ ۶۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هر کتب خرد، که هست، اگر برخوانند
در پردهٔ اسرار شدن نتوانند
صندوقچهٔ سر قدم بس عجب است
در بند و گشادش همه سرگردانند