رباعی شمارهٔ ۶۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

قومی هستند، کز کله موزه کنند
قومی دیگر، که روزه هر روزه کنند
قومی دگرند ازین عجب‌تر ما را
هر شب به فلک روند و دریوزه کنند