رباعی شمارهٔ ۶۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

از روز وجودم شفقی بیش نماند
وز گلشن جانم ورقی بیش نماند
از دفتر عمرم سبقی باقی نیست
دریاب، که از من رمقی بیش نماند