بیت ۳۶

سعدی / مواعظ / مفردات

بخت در اول فطرت چو نباشد مسعود
مقبل آن نیست که در حال بمیرد مولود