بیت ۳۷

سعدی / مواعظ / مفردات

ناامید از در رحمت به کجا شاید رفت
یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار