بیت ۳۵

سعدی / مواعظ / مفردات

هر که دندان به خویشتن بنهاد
خیر دیگر به کس نخواهد داد