رباعی شمارهٔ ۱۵۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

گر شهره شوی به شهر شرالناسی
ور گوشه گرفته‌ای، تو در وسواسی
به زان نبود، گر خضر و الیاسی
کس نشناسد تو را، تو کس نشناسی؟