رباعی شمارهٔ ۱۵۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

چون خاک زمین اگر عناکش باشی
وز باد هوای دهر ناخوش باشی
زنهار! ز دست ناکسان آب حیات
بر لب ننهی، گرچه در آتش باشی