رباعی شمارهٔ ۱۵۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کاش! بدانمی که من کیستمی؟
تا در نظرش بهتر ازین زیستمی
یا جمله تنم دیده شده، تا شب و روز
در حسرت عمر رفته بگریستمی