رباعی شمارهٔ ۱۵۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

گر مونس و همدمی دمی یافتمی
زو چاره و مرهمی همی یافتمی
از آتش دل سوختمی سر تا پای
از دیده اگر نمی نمی‌یافتمی