رباعی شمارهٔ ۱۵۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای کرده به من غم تو بیداد بسی
دریاب، که نیست جز تو فریاد رسی
جانا، چه زیان بود اگر سود کند
از خوان سگان سر کویت مگسی؟