رباعی شمارهٔ ۱۴۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

بردی دلم، ای ماهرخ بازاری
زان در پی تو ناله کنم، یا زاری
جان نیز به خدمت تو خواهم دادن
تا بو که دل بردهٔ من باز آری