رباعی شمارهٔ ۷۷

کوتاه کنم قصه که بس مشکل بود
آرندۀ نامه هم بس مستعجل بود
پروای نوشتن بسی نیز نداشت
دستم که گهی بر سر و گر بر دل بود