رباعی شمارهٔ ۷۸

ای خواجه اگر کار به کامت نبود
یا خطبۀ جاوید به نامت نبود
خوش باش و مخور غصه که گر دار جهان
مُلکت شود، از حرص تمامت نبود