رباعی شمارهٔ ۷۶

سرگشتۀ تو عقل بسی خواهد بود
بی آن که به تو دسترسی خواهد بود
زین تیره مغاک، دستگیر دل من
هم نور تو باشد، ار کسی خواهد بود
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۷۶ - سرگشتۀ تو عقل بسی خواهد بود

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خواهد، تو، بود، باشد،، ار، به، آن، زین، دل، بسی می باشند. باباافضل کاشانی از کلمه خواهد ۳ بار ، تو ۳ بار ، بود ۳ بار ، باشد، ۱ بار ، ار ۱ بار ، به ۱ بار ، آن ۱ بار ، زین ۱ بار ، دل ۱ بار ، بسی ۱ بار در رباعی شمارهٔ ۷۶ - سرگشتۀ تو عقل بسی خواهد بود استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خواهد 3
تو 3
بود 3
باشد، 1
ار 1
به 1
آن 1
زین 1
دل 1
بسی 1
,که 1
مغاک، 1
عقل 1
سرگشتۀ 1
هم 1
بی 1
مِنْ 1
کسی 1
نور 1
دستگیر 1
تیره 1
دسترسی 1