شمارهٔ ۳۱

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

تا چند ازین بی خبران ای ساقی
دل کرده سبک، کیسه گران ای ساقی
تا کی ز خصومت خران ای ساقی
بگذر ز جهانِ گذران ای ساقی