شمارهٔ ۳۰

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

پر کن شکمی به اشتها ای ساقی
از قافِ قرابه تابهها ای ساقی
خون شد دل من به ابتدا باده بیار
تاتوبه کنم به انتها ای ساقی