شمارهٔ ۳۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

هرگز نه جهانِ کهنه نو خواهد شد
نه کارِ کسی به کام او خواهد شد
ای ساقی گر تو میدهی ور ندهی
میدان که سرِ جمله فرو خواهد شد