تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۸۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر سیه بختی ارباب سخن می‌گرید
ناله‌ای کز دل چاک قلم آید بیرون