تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۸۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نشاهٔ بادهٔ گلرنگ به تخت است مدام
دولت از سلسلهٔ تاک نیاید بیرون