تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۸۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زنده شد عالمی از خندهٔ جان پرور او
که گمان داشت وجود از عدم آید بیرون؟