خواجه‌ای دیدم که می آید ز کیچ
گرچه کیچی بود با ما بود کیچ