خوش آب حیاتی است روان از نفس ما
از همدم ما جو نفس همدم ما را