خوش خیالی به خواب می ‌بینم
گل وصلش به ذوق میی چینم