زین و زان چند بود برکه و مه؟
مر ترا کشی و فیزین و غنوج